裕 dụ (12n)

1 : Lắm áo nhiều đồ. Vì thế nên giàu có thừa thãi gọi là dụ.
2 : Rộng rãi, không đến nỗi kiệt quệ.
3 : Ðủ.
4 : Thong thả.