裏 lý (13n)

1 : Lần lót áo.
2 : Trong, cái gì ở trong đều gọi là “lý”.