裎 trình (12n)

1 : Cổi trần, trần truồng.
2 : Dây lưng, giắt ở lưng.
3 : Áo đơn.