袷 giáp, kiếp, khiếp (11n)

1 : Áo kép. Cũng đọc là chữ kiếp.
2 : Một âm là khiếp. Cổ áo cong, tràng vạt.