袴 khố (11n)

1 : Cái khố, quần đùi. Tục dùng như chữ khố 褲.