袪 khư (10n)

1 : Tay áo.
2 : Tục gọi đàn bà lễ là khư 袪 nghĩa là vén tay áo mà vái vậy.