袗 chẩn, chân (10n)

1 : Áo đơn.
2 : Một âm là chân. Áo đen.