衺 tà (10n)

1 : Bất chánh, quẹo. Cũng như chữ tà 邪.