衲 nạp (9n)

1 : Bổ nạp 補衲 vá khíu.
2 : Áo của sư mặc chắp từng mảnh lại nên cũng gọi là nạp.
3 : Lại là một tiếng sư tự xưng mình.