衩 xái (9n)

1 : Tà áo. Chỗ hai tà áo giáp nhau gọi là xái khẩu 衩口.