衖 hạng (12n)

1 : Ðường đi ở trong làng. Xem thêm chữ lộng 弄.