衒 huyễn (11n)

1 : Tự khoe mình, kẻ làm trò tự khoe tài mình ở nơi đường xá gọi là huyễn.