衊 miệt (21n)

1 : Máu bửn. Dùng lời nói bêu xấu người gọi là ô miệt 汚衊.