蠘 tiệt (20n)

1 : Một loài như con cua mà to, càng có răng.