螭 li (17n)

1 : Con li, ngày xưa nói nó giống con rồng, sắc vàng, không có sừng. Nay các đầu cột nhà hay chạm con ly gọi là ly đầu 螭頭.
2 : Cùng nghĩa với chữ si 魑.