螣 đằng, đặc (16n)

1 : Ðằng xà 螣蛇 rắn bay, con rắn thần.
2 : Một âm là đặc. Một thứ sâu hay ăn nõn lúa, lại nhả tơ chằng cả ngọn làm cho lúa không nẩy bông tốt được.