螟 minh (16n)

1 : Một thứ sâu nằm ở trong thân lúa, hút hết nhựa lúa rồi lúa khô héo.
2 : Minh linh 螟蛉 một thứ sâu ăn hại rau. Những con tò vò thường bắt để ở trong tổ để làm lương ăn cho con, tục lầm cho nó nuôi để làm con nó, vì thế nên người sau gọi con nuôi là minh linh.