蝦 hà (15n)

1 : Con tôm. Nguyên là chữ 鰕.
2 : Hà mô 蝦蟆. Xem chữ mô 蟆, oa 蛙.