蝥 mâu (15n)

1 : Loài xén tóc. Một thứ sâu cắn gốc lúa, nó làm hại rất dữ, cho nên cũng dùng để ví kẻ tiểu nhân làm hại. Tục viết là 蟊.
2 : Một âm là mao. Ban mao 班蝥 sâu ban miêu.