蝤 tù, tưu, du (15n)

1 : Tù tề 蝤蠐 con sâu gỗ, sắc nó trắng nõn, cho nên đem ví với cổ đàn bà.
2 : Một âm là tưu. Tưu mâu 蝤蛑. Xem chữ 蛑.
3 : Một âm là du. Cùng nghĩa với chữ du 蝣.