蝟 vị (15n)

1 : Con dím (nhím).
2 : Xúm xít, bề bộn lộn xộn. Như sự như vị tập 事如蝟集 việc dồn nhiều quá như lông nhím xúm xít.