蝎 hạt, hiết (15n)

1 : Con mọt gỗ.
2 : Một âm là hiết, cùng nghĩa với chữ hiết 蠍.