蜼 vị, dữu (14n)

1 : Loài khỉ đuôi dài, cũng đọc là chữ dữu.