蜡 trá (14n)

1 : Ngày lễ tất niên nhà Chu 周 gọi là trá. Nhà Tần 秦 gọi là lạp 臘.