蛭 điệt (12n)

1 : Con đỉa. Có khi gọi là thủy điệt 水蛭. Thứ lớn gọi là mã điệt 馬蛭, tục gọi là mã hoàng 馬蝗.