蛛 chu, thù (12n)

1 : Tri chu 蜘蛛 con nhện. Ta gọi là chữ thù.