蛔 hồi (12n)

1 : Con giun ở trong bụng các giống động vật. Có khi viết là 蚘.