蛀 chú (11n)

1 : Con mọt khoét.
2 : Vật gì bị sâu mọt cắn cũng gọi là chú.