蚳 chỉ (11n)

1 : Trứng kiến, ngày xưa dùng làm món ăn.