蚰 du (11n)

1 : Du diên 蚰蜒 một thứ sâu bọ đầu có sừng, chân dài.