蚩 xi (10n)

1 : Ngây ngô, tả cái dáng vô tri thức.
2 : Xi Vưu 蚩尤 vua nước Cửu Lê ngày xưa sinh việc binh qua, chế ra giáo mác cung nỏ quấy rối chư hầu, bị vua Hoàng Đế 黃帝 đánh chết.