蚕 tàm (10n)

1 : Tục dùng như chữ tàm 蠶, nguyên là chữ điến là giống giun.