蚑 kì (10n)

1 : Sâu bò, cái dáng con sâu bò ngoằn ngoèo.