虫 trùng (6n)

1 : Nguyên là chữ 虺, ngày xưa tục mượn thay chữ 蟲 : loài sâu bọ.