虢 quắc, quách (15n)

1 : Nước Quắc. Cũng đọc là chữ quách.