虖 hô (11n)

1 : Ô hô 虖呼 than ôi ! Có khi viết là 嗚呼.