虒 ty (10n)

1 : Ty kì 虒祁 cung ty kì.
2 : Ủy ty 委虒 hổ có sừng.