虆 luy (25n)

1 : Bò dài, bò lan.
2 : Cái lồng đựng đất, cái sọt.