蘘 nhương (21n)

1 : Nhương hà 蘘荷 một thứ rau ăn được.