蘆 lô (20n)

1 : Cỏ lau, dùng chế mành mành và lợp nhà.
2 : Bồ lô một thứ rau ăn.
3 : Một âm là la. Như la bặc 蘿菔. Xem chữ bặc 菔.