蘄 kì (20n)

1 : Kì chỉ 蔪茝. Xem chữ chỉ 茝.
2 : Cầu.
3 : Hàm thiết ngựa.