藁 cảo (18n)

1 : Cây khô.
2 : Rơm rạ.
3 : Văn mới thảo ra gọi là cảo. Cùng nghĩa với chữ cảo 槀.