薷 nhu (18n)

1 : Hương nhu 香薷 cây hương nhu, dùng làm thuốc.