薧 hảo, khảo (17n)

1 : Hảo lý 薧里 quê người chết.
2 : Một âm là khảo. Cá khô. Vật gì khô cũng gọi là khảo.