薝 đảm, chiêm (17n)

1 : Ðảm bặc 薝蔔 hoa đảm bặc, có khi đọc là chữ chiêm.