薀 ôn, uẩn (17n)

1 : Cỏ ôn, một thứ cỏ mọc ở trong nước, dùng để nuôi cá vàng.
2 : Một âm là uẩn. Tích, chứa.