蕹 ung (17n)

1 : Họp.
2 : Rau ung, ruột nó rỗng nên gọi là không tâm thái 空心菜.