蕓 vân (16n)

1 : Vân đài 蕓薹 rau vân đài, lá non để ăn, hạt để ép dầu.