蕊 nhị (16n)

1 : Cái nhị trong hoa.
2 : Hoa chưa nở hẳn gọi là nhị.
3 : Cây cỏ bùm tum.