蕆 siển (16n)

1 : Ðủ, xong rồi. Sự gì đã xong rồi gọi là siển sự 蕆事.